Rozliczenia PIT 37 - kto wypełnia i na jakich zasadach?

Rozliczenia PIT 37 - kto wypełnia i na jakich zasadach?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku określa, na jakich formularzach podatkowych powinni rozliczać się polscy rezydenci podatkowi. Jedną z najbardziej powszechnych deklaracji podatkowych jest PIT-37. Dla kogo jest przeznaczona i w jaki sposób rozliczyć się za jej pomocą z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Dla kogo?


Rozliczenie PIT-37 jest przeznaczone dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągali dochody za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że nie mieli oni obowiązku samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Według przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności będą to podatnicy, którzy pozyskiwali dochody z tytułu: • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

 • należności z umowy aktywizacyjnej.


Dodatkowo, z formularza PIT-37 skorzystają podatnicy, którzy pozyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika, ale: • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,

 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych*.


* źródło danych o PIT-37: http://abc-podatki.pl/pit-37/


Tryb rozliczenia


Korzystający z formularza PIT-37 podatnicy za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych biorą dochód, czyli różnicę pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Mają możliwość obniżenia swojego podatku i podstawy opodatkowania dzięki skorzystaniu z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł oraz licznych ulg i preferencji podatkowych, m.in. możliwości rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy wspólnie z małżonkiem. Podatek dochodowy w ramach PIT-37 wylicza się na następujących zasadach: • 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,

 • 14 839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.


PIT-37 wypełnia się na podstawie informacji podatkowej, m.in. PIT-11, którą płatnik podatku dochodowego powinien przekazać podatnikowi do końca lutego danego roku podatkowego. Druki PIT-37 składa się we właściwym względem miejsca zamieszkania podatników Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, a jeśli dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas termin graniczny na rozliczenie roczne jest przesuwany na kolejny dzień wolny od pracy - najprawdopodobniej na 2 maja.


Autor: R|028|12|2015|T


Galerie powiązane z tym wydarzeniem:


 • Inne informacje:


Wałeckie Centrum Kultury - najbliższe imprezy i wydarzenia

KINO TĘCZA - Co jest grane?

Wybrane zdjęcia z życia Wałeckiego Centrum Kultury

Piotr Szczepanik w WCK Koncert Noworoczny - Marek Torzewski Warsztaty z jajami Wspomnień czar